Mgr. Miluše Blažková (Fišerová)

Psychologické poradenství & psychodiagnostika, psychoterapie

Poskytované služby

Často řešené problémy

Kdo jsem, životopis

Jak se objednat, ceník

Poskytované služby

Poskytuji psychologické služby psychoterapie, poradenství a psychodiagnostiky. Pracuji individuálně, s páry či rodinami. Nabízím také práci metodami Instrumentálního obohacování (FIE) R. Feuersteina.

Ohledně způsobu práce považuji za důležitou úctu ke klientovi, empatii a aktivní spolupráci s klientem. Jako psycholog nemám ambice „vyřešit problémy“ svých klientů, ale spíše nabídnout informace, vedení či doprovod na části životní cesty. Klient tak může získat orientaci v problému, rozhodnout se jakých cílů chce dosáhnout, zjistit jaké cesty k cíli vedou a postupně rozvíjet dovednosti, které mu umožní dosáhnout změn, pro které se rozhodl. V psychologické spolupráci tedy máme každý svůj úkol – já nabízím své znalosti, dovednosti a podporu, na klientech samotných je krůček po krůčku realizovat změny, po kterých touží. Tváří v tvář některým obtížím se to může zdát nedosažitelné, ale ze zkušeností svých i klientů mohu říct, že cesta vždy existuje.

Psychoterapie

Psychoterapie je léčba psychologickými prostředky, která vede ke zmírnění nebo odstranění obtíží (které vznikly např. na základě poruchy, nemoci či situačního působení). V průběhu psychoterapie dochází ke změnám prožívání a chování klienta, má tedy potenciál dotknout se hlubších vrstev osobnosti, než je běžné u psychologického poradenství. Psychoterapie se užívá často jako doplněk farmakologické léčby (Například při léčbě úzkostných poruch psychiatr předepíše léky, které zmírní intenzitu prožívání úzkosti; psychoterapie pomáhá měnit způsoby přemýšlení, chování a postojů. Jak klient postupně buduje tyto dovednosti, dochází i ke změnám prožívání a je možné ve spolupráci s psychiatrem postupně snižovat medikaci.), nebo je možné ji využít pro podporu harmonického rozvoje osobnosti (Například klient nemá diagnostikovanou žádnou poruchu, ale někdy ho zaskočí obtížně zvladatelné emoce/ má problém regulovat své chování/ nedaří se mu odpustit/ má podobné obtíže v různých vztazích/ těžko překonává zlozvyky, kterými si škodí…).

Základním teoretickým zázemím pro mou práci je Integrovaná psychoterapie (Knobloch), dále do práce zapojuji některé konkrétní prvky či metody terapie zaměřené na řešení, systemické práce s párem a rodinou, kognitivně-behaviorálních technik, motivačních rozhovorů, expresivních terapií a dalších metod a přístupů, se kterými jsem se setkala v rámci dalšího vzdělávání a samostudia.

Psychologické poradenství

Oproti psychoterapii jde v psychologickém poradenství často spíše o analýzu situace či problému a zprostředkování informací, které mohou vést k řešení. Na klientovi pak je rozhodnout se, kterou z nabízených cest řešení zvolí. Mohu být nápomocná s realizací zvoleného řešení, cílem práce nejsou hlubší změny osobnosti.

Psychodiagnostika

Poskytuji psychodiagnostiku za účelem sebepoznání a osobnostního rozvoje, využití psychodiagnostických metod může být přínosnou součástí psychoterapeutického procesu.

Neposkytuji soudně znaleckou psychodiagnostiku ani psychodiagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáků a studentů.

FIE

Metoda Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE) je zaměřena na rozvoj dovedností myslet a učit se, pomáhá rozvíjet učební potenciál jedince. Jedná se o práci s „instrumenty“ – tedy pracovními sešity, které se zaměřují na konkrétní kognitivní deficity a postupně rozvíjí vhodné strategie učení a řešení úkolů. Velmi výrazně se také rozvíjí slovní vyjadřování a vnitřní motivace k učení. Metoda Prof. Reuvena Feuersteina má všestranné použití – typicky je úspěšně používána pro děti bojující se školní neúspěšností – např. v práci s dětmi s ADHD, dětmi z méně podnětného prostředí, dětmi s různými druhy hendikepů, ale i dětmi nadanými či dospělými osobami a seniory.

Pro podrobnější informace o metodě navštivte http://www.atc-feuerstein.cz/rubrika/30-o-metode/index.htm

Často řešená problematika

 • Strachy, úzkosti
 • Deprese
 • Psychosomatické obtíže
 • Problémy v mezilidských vztazích
 • Zvyšování partnerské spokojenosti
 • Výchovné problémy
 • Krizové stavy, psychospirituální krize
 • Zpracování náročných situací a traumatických zkušeností
 • Závislé chování
 • Poruchy příjmu potravy
 • Syndrom vyhoření
 • Osobnostní rozvoj (sebepojetí, sebevědomí, rozvoj vůle, boj s prokrastinací…)
 • Osobnostní rozvoj zaměstnanců

Reference

Tím, že se na „svůj problém“ podívám z jiné strany, vidím najednou nové možnosti řešení, což pro mne bývá přímo objevné.

Jana

Pomáhá mi to zdravým způsobem hledat a nalézat sama sebe, uvědomovat si, kam až můžu zajít já a kam až můžu „pouštět“ ostatní.

Petra

Hledal jsem někoho, s kým sdílet a řešit už nesnesitelnou bolest, která někdy v životě přijde, i když si ji člověk sám nevybere. Jsem vděčný za investovaný čas, protože jsem získal nové úhly pohledu na situaci a následné řešení.

Karel

Mám se nyní více ráda a to je dobrý základ pro to mít ráda své blízké, být vstřícná a pokornější vůči lidem okolo. O to se snažím.

Jana

Poradenství mi pomohlo projít náročnou situací, zorientovat se v ní a rozhodnout se, jak se dál zachovat.

Václav

Kdo jsem - profesní životopis

Pro základní orientaci předkládám několik informací k mé odbornosti. Od roku 2008 se věnuji poradenské psychologii a psychoterapii především dospělých, v roce 2009 jsem se souběžně začala věnovat i školní psychologii. Několik profesních údajů z formálního vzdělání a absolvovaných akreditovaných výcviků:

 • 2007 ukončení studia jednooborové Psychologie FF MU Brno
 • 2011 ukončení výcviku Kurz etické výchovy a výchovy k prosociálnosti ( rozsah 250h)
 • 2014 ukončení výcviku v Integrované psychoterapii –Knobloch (ve výcviku s přerušením od r. 2006, rozsah 1000 h)
 • 2015 ukončení výcviku Systemická práce s párem a rodinou (rozsah 200 h)
 • 2018 ukončení kurzu Využívání dynamicko – diagnostického přístupu v poradenské praxi (rozsah 72 hodin)
 • 2018 Kurz Feuersteinova Instrumentálního obohacování FIE 1 (rozsah 10 dní)

Další krátkodobé kurzy (do 30h):
Základy dramaterapie pro pracovníky sociálních služeb, Zážitkový kurz arteterapie, Diagnostika poruch autistického spektra, Diagnostický a terapeutický potenciál hry, Sociometricko-ratingový dotazník, Bazální stimulace, Kariérové poradenství, Základy psychologie písma, Lektorské dovednosti.

Jak se objednat, ceník

Schůzku si můžete dohodnout telefonicky nebo e-mailem.

Cena:
Individuální setkání 700 Kč/ 60 min.
Párové/ rodinné setkání 800 Kč/ 60 min.

Není třeba doporučení lékaře. Informace o Vašich setkáních zůstávají mezi námi, nejsou zanášeny do žádných sdílených informačních systémů.
Ve spolupráci s klienty máme dohodu 24 hodin – schůzku je možné bezplatně zrušit do 24 hodin před dohodnutým termínem. Pokud ji klient zruší méně než 24 hodin předem, hradí setkání jako by proběhlo (nebo ji může nabídnout někomu z blízkých, kdo přijde místo něho). Pokud schůzku zruším méně než 24 hodin předem já, další setkání klient nehradí.

Kontakt

Mgr. Miluše Blažková

IČO: 76535282

Provozovna Dolní náměstí 1356 (budova knihovny)
4. patro, dveře 412

Tel.: 605 224 454
E-mail: info@psychologvsetin.cz

 

Momentálně nepřibírám nové klienty. Děkuji za pochopení

Psycholog Vsetín